Privacy verklaring

Prakijk-Joli gevestigd aan de Gooilaan 23 8302 MH te Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Praktijk-Joli
Gooilaan 23
8302MH Emmeloord
liesbethvdgugten@gmail.com
0527-699456

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we de berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk  uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Praktijk-Joli.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Orthomoleculair /Natuurgeneeskundige Praktijk-Joli wil u tevens op wijzen dat u recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons gegevens.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling orthomoleculaire geneeskunde of behandeling Reflexzone therapie;
 • de kosten van het consult.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk-Joli neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik ,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons.

Keuze voor persoonsgegevens
Ik bied alle mijn cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/ uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen kunt u contact met mij op nemen.